Financiën

IVN sloot het jaar 2014 positief af. In 2014 bedroegen de baten op geconsolideerd niveau € 10 miljoen, ten opzichte van € 11 miljoen in 2013. Daarvan is € 9.3 miljoen besteed aan onze missie en doelstelling.

In 2014 is 95 procent van de totale lasten van IVN aan de doelstelling besteed. De kosten van de algemene bedrijfsvoering bedroegen € 497 duizend en zijn opnieuw zowel nominaal als procentueel gedaald. Met een percentage van 5,1 procent vallen die kosten binnen de algemeen aanvaarde norm van 6 procent.

Het resultaat bedroeg in 2014 € 244 duizend positief, ten opzichte van € 108 duizend in 2013. Hierdoor kon de reserve van de vereniging worden versterkt met € 74 duizend, waarvan circa € 35 duizend in de vorm van een toevoeging aan het bestemmingsfonds Scharrelkids. Het resultaat van de stichting is positief beïnvloed door een vrijval van voorziening latente belasting ad € 100 duizend. Een voorziening voor reorganisatiekosten heeft een negatieve invloed gehad op het resultaat. De continuïteitsreserve van stichting IVN is met € 169 duizend toegenomen. Op geconsolideerd niveau bedraagt deze reserve inmiddels 22 procent van de totale personeelskosten. Daarmee komt de doelstelling van 30 procent in zicht.

Voor 2015 verwacht IVN een stijging van de baten, omdat het programma “Groei” vruchten begint af te werpen. IVN mag rekenen op een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor het programma “Grijs, Groen en Gelukkig”. IVN verwacht ook in 2015 weer een positief resultaat te realiseren.

Accountantsverklaring

Voor het inzicht, dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van stichting IVN en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de accountantscontrole, dienen de hiervoor gepresenteerde financiële gegevens te worden gelezen in de samenhang met de volledige jaarrekening waaraan deze gegevens zijn ontleend, waarbij door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op 25 juni 2015 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt.

Download Jaarrekening 2014 als pdfKerncijfers Balans Baten en lasten Lastenverdeling


Kerncijfers


Balans


Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Stichting IVN na resultaatbestemming


Baten en lasten


Geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 Stichting IVN


Lastenverdeling


Toelichtig lastenverdeling


Terug