Woord vooraf

Kees de Ruiter,
bestuursvoorzitter IVN

'Komen mensen niet bij de natuur,
dan brengen we natuur bij hen'

Jelle de Jong,
algemeen directeur IVN

'Contact met de natuur verhoogt,
de kwaliteit van leven'Ontwikkelingen

2015: Meer mensen de
natuur laten beleven

Een groeiend aantal leden, donateurs en online bezoekers. IVN kijkt tevreden terug op een succesvol jaar. Via de verschillende projecten en campagnes van IVN maakt een groeiend aantal mensen kennis met de natuur.

Naast een stichting met beroepskrachten heeft IVN een vereniging die met haar afdelingen mensen lokaal bij de natuur betrekt. Dat doen zij op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Duizenden ervaren vrijwilligers zijn actief en organiseren talloze excursies, lezingen, wandelingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en cursussen. Hiermee groeide IVN uit tot de grootste informele groene opleider van Nederland.

Enkele kerngegeven:

  • 170 lokale IVN-afdelingen met bijna 25 duizend leden;
  • meer dan negenduizend leden die activiteiten organiseren;
  • een groeiend aantal leden en donateurs. In 2015 groeide dit aantal naar 24.749.

Activiteiten voor volwassenen

Afdelingen organiseren zowel activiteiten voor hun eigen leden als activiteiten voor mensen buiten IVN. Zo organiseren we speciaal voor diabetici de zogenaamde Biowalks: een maandelijkse groepswandeling van circa vijf kilometer, onder begeleiding van een diabetesdeskundige en een IVN-gids. En onder het motto ‘Bijtanken in de natuur’ werden in Brabant twee Natuurdagen voor mantelzorgers georganiseerd.


Van excursies tot natuurontbijt

Interne activiteiten zijn onder meer soorteninventarisaties, landschapsbeheer, interne opleidingen en lustrumvieringen. Externe activiteiten kunnen workshops, lezingen of cursussen zijn, maar ook wandel- en fietsexcursies (al dan niet rond een specifiek thema). Ook worden voor hen eenmalige activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld rond de nacht van de nacht of het natuurontbijt. Daarnaast houden afdelingen open dagen en staan ze met een stand op de open dag van een andere organisatie.

Activiteiten voor jeugd en jongeren

Ook voor de jeugd en jongeren worden veel soorten activiteiten georganiseerd. Denk aan de populaire Slootjesdagen en bijvoorbeeld aan de najaarscampagne waarbij kinderen naar paddenstoelen speuren, heksensoepjes brouwen en in de natuur gekroond worden tot herfstprins of -prinses.


Activiteiten op en rond school

Een deel van de afdelingen heeft een eigen jeugd- of jongerenclub waarmee zij op regelmatige basis (meestal maandelijks) activiteiten hebben. Daarnaast organiseren zij veel activiteiten binnen en buiten de klas, vooral op basisscholen, maar ook op middelbare scholen. Net zoals bij de volwassenen worden er ook eenmalige activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld kabouterwandelingen, natuurspeurtochten of activiteiten rond de Slootjesdagen.

Communicatie

Communicatie is belangrijk voor IVN. Niet alleen met de eigen leden, ook met mensen buiten IVN. Op die manier kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken die graag de natuur willen beleven. Een van de communicatiemiddelen is de speciale ‘Donald Duck’. Die editie laat kinderen en ouders zien dat de natuur leuk, dichtbij, gratis en makkelijk te bereiken is. Verderop in dit verslag meer over dit initiatief. Voor een boodschap als deze zetten we ook regelmatig flyers en brochures in. Het geschatte externe bereik is landelijk 560.000.


Online achterban groeit

Daarnaast zijn we er trots op dat ook onze online achterban groeit. In 2015 groeide het aantal lezers van onze nieuwsbrieven met tienduizend nieuwe ontvangers. Deze groei komt door onze landelijke campagnes, zoals de Slootjesdagen en de Najaarscampagne vanuit ons programma Scharrelkids. Deelnemers aan deze campagnes vroegen wij via een e-mail of via een direct mail om lid te worden.
www.ivn.nl Volg IVN op twitter Like IVN op facebook


De mensen van IVN

Zij brengen de natuur in de harten van mensen

Vaste medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijk voor IVN. Via veel campagnes en projecten brengen zij immers de liefde en bevlogenheid voor de natuur op anderen over.

Vrijwilligers zijn uitermate belangrijk voor IVN. Uit de bereikmeting blijkt bijvoorbeeld dat bijna de helft van alle leden minimaal één keer per jaar op vrijwillige basis iets doet voor IVN. Daarom zetten we op deze pagina ook vijf vrijwilligers in het spotlicht. Ook wat personele zaken (vaste medewerkers) betreft was 2015 een goed jaar. De positieve financiële ontwikkelingen en duidelijker inhoudelijke keuzes gaven medewerkers meer rust en zekerheid. Net als in 2014 bleef het ziekteverzuimpercentage beperkt tot circa 3 procent.


Ontwikkeling

In 2015 gaf IVN persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers nog meer een vaste plek in het beleid van de organisatie. Aan de hand van zogenaamde groeiwandelingen in 2014 zijn veel medewerkers aan de slag gegaan met hun persoonlijk groeitraject. De trajecten die medewerkers volgen zijn uiteenlopend: van persoonlijke tot professionele ontwikkeling. Om die ontwikkeling vast te houden en medewerkers te blijven stimuleren, is het onderwerp groei en ontwikkeling vast opgenomen in de cyclus van de jaargesprekken. Per medewerker is jaarlijks een vast budget beschikbaar. Er is een stijgende lijn te zien in medewerkers die dit budget ook inzetten.


Instroom, doorstroom, uitstroom

In 2015 verwelkomde IVN twaalf nieuwe medewerkers. IVN is groeiende en heeft op 31 december 2015 99 medewerkers in dienst. In totaal bedroeg de formatie 77,6 fte. Eind 2014 waren dit 91 medewerkers, die 72,4 fte vervulden. Zij werken verspreid over twaalf provinciale vestigingen en het landelijk bureau in Amsterdam. In 2015 zijn zes medewerkers binnen IVN een andere functie gaan vervullen. Het gemiddeld aantal dienstjaren bleef redelijk stabiel; in 2015 bedroeg dit 6,5 jaar.


Verjonging

Opvallend binnen IVN is de man-vrouwverhouding: 30 procent van onze medewerkers is man, 70 procent is vrouw. Het personeelsbestand van IVN toont de afgelopen jaren een verjonging; de gemiddelde leeftijd daalde van 44,3 jaar in 2012 naar 40,7 jaar in 2015.


Evelien Janssen (26): ‘Gemotiveerd en gedreven’

‘Na mijn master Communicatie met de specialisatie Gezondheid aan de Wageningen Universiteit, begon ik in februari 2015 op een werkervaringsplek bij IVN regiokantoor Arnhem. Ik kende IVN al via onze buren, die op zondagochtend excursies doen. Nu werk ik er als projectleider en help ik met het organiseren en uitvoeren van 101 projecten. Dat vind ik ook meteen het mooie aan IVN: de missie is breed, maar de focus is sterk.’

Collega’s door het hele land

‘Mijn collega’s heb ik leren kennen als heel actief, gemotiveerd en gedreven. Het werktempo ligt hoog en er ligt veel hooi op ieders vork. Een van de leuke dingen vind ik dat ik collega’s door het hele land heb. Als ik een afspraak buiten de deur heb, blijf ik vaak op een ander regionaal kantoor werken om ook die collega’s beter te leren kennen.’
Mark Tuit (33): ‘Mooi om kinderen verwondering mee te geven’

‘Op dit moment ben ik coördinator van het educatieteam van IVN Noord. Na de zomer 2016 treed ik in mijn nieuwe functie als regiodirecteur van IVN Noord, wat de provincies Drenthe, Groningen en Friesland omvat en maar liefst zes Nationale Parken. Van origine ben ik leraar basisonderwijs. Bij IVN komen mijn passies voor onderwijs en natuur mooi samen.’

Graag in het bos zijn

‘Bij kinderen vind ik het mooi om die verwondering mee te geven, het zaadje te planten. Met het scholennetwerk van IVN Drenthe hebben we een enorm bereik: 33.000 kinderen bedienen we op een structurele manier en in heel Noord zelfs een kleine 40.000. Dat is fantastisch!’


Natuur &
gezondheid


Meer over Natuur & Gezondheid
Organisatie en bestuur

Fusie maakt IVN grootste speler rond natuur- en duurzaamheidseducatie

Landelijke Raad en Landelijk Bestuur

Vereniging IVN kent een Landelijke Raad en een Landelijk Bestuur. De Landelijke Raad, het ‘verenigingsparlement’ van IVN, is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de leden. De 22 regio’s kiezen regiovertegenwoordigers. Ook jongerenorganisatie WoesteLand en het IVN Cursushuis zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. Het Landelijk Bestuur, benoemd door de Landelijke Raad, bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitwerking. De voorzitter zit ook de vergaderingen van de Landelijke Raad voor.


In 2015 benoemde de Landelijke Raad een nieuw bestuurslid: Rolf Boersma van IVN De Maasvallei. Hij maakte het bestuur compleet, dat eind 2015 uit de volgende leden bestond: Kees de Ruiter (voorzitter), Job van den Asssem, Rolf Boersma, Jan Hermans, Arie de Koning, Max Leerentveld, Herman de Meijer, Sandra Norder en Nynke Runia. Rien Cardol is landelijk verenigingssecretaris.

IVN en KNNV

‘IVN en de KNNV gaan intensiever samenwerken’

In de loop van 2015 ontwikkelden IVN en de KNNV, de Vereniging voor Veldbiologie, een formule voor intensievere samenwerking. Op landelijk niveau wordt de samenwerking eerst uitgewerkt voor het cursuswerk en de educatie, Operatie Steenbreek, en wederzijdse deelname aan landelijke werkgroepen en commissies.


In de loop van het jaar stelde de Landelijke Raad in verschillende stappen de strategische hoofdlijnen vast en benoemde de raad vier bouwstenen om daar de komende jaren aan verder te werken:

1. versterking en professionalisering van het cursuswerk en vernieuwing van de Natuurgidsenopleiding;
2. keuze voor de thema’s Kind en Natuur, Natuur en gezond en Natuur dichtbij;
3. werving van nieuwe leden en ontwikkeling van een nieuw vrijwilligersbeleid;
4. verbinding van natuur en duurzaamheid.

Fusie met Veldwerk Nederland

In de tweede helft van 2015 is de integratie van Veldwerk Nederland in IVN voorbereid. Sinds 1 januari 2016 zijn IVN en Veldwerk Nederland gefuseerd. Hierdoor ontstaat een krachtige organisatie die de grootste speler is op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie in Nederland.

Kennis vergaren, bewerken, verspreiden

Veldwerk Nederland richt zich op natuureducatie voor basisscholen, middelbare scholieren en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen. Via haar kenniscentrum vergaart ze kennis (praktijkgericht onderzoek), bewerkt ze kennis (product- en lesmateriaalontwikkeling) en verspreidt ze kennis (kennisnetwerken, symposia, boeken en dergelijke). De ervaring komt mede uit haar drie praktijkcentra: groepsaccommodaties De Veldhoeve in Orvelte, Het Woldhuis in Apeldoorn en NME-centrum Het Groene Wiel in Wageningen.

Profiteren van kennis

‘IVN kan profiteren van de kennis en ervaring van Veldwerk Nederland’

Vanwege het wegvallen van subsidies en afgenomen inkomsten uit de markt, ondervond Veldwerk Nederland sinds 2011 problemen in haar exploitatie. De intenties om met IVN de krachten te bundelen kwamen hiermee in een stroomversnelling. Door de integratie met IVN en besparing op de overhead ontstaat er een positieve exploitatie, waardoor de continuïteit van de activiteiten kan worden geborgd. IVN kan profiteren van de kennis en ervaring van Veldwerk Nederland op het educatieve domein. Medio 2016 zal de webwinkel in een eigentijdse jas verschijnen en werken we aan een toekomstplan voor de accommodaties.

In veilige handen bij IVN

In de zomer van 2015 lanceerde het Landelijk Bestuur het nieuwe beleid ‘In veilige handen bij IVN’. In de gelijknamige brochure geeft het bestuur praktische handreikingen om een veilige en plezierige omgeving te creëren voor deelnemers en vrijwilligers van IVN. Onderdeel van het nieuwe beleid is het dringende advies aan de afdelingen om voor vrijwilligers, die werken met kwetsbare groepen, een gratis ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) aan te vragen via de IVN Servicedesk. Inmiddels hebben zo’n twintig afdelingen circa 340 VOG’s aangevraagd.

Fondsen

De Vereniging heeft twee landelijke fondsen om lokale en regionale activiteiten te ondersteunen: het IVN Scharrelkids Fonds en het IVN Regiofonds. In 2015 ontvingen zes IVN-afdelingen een bijdrage uit het IVN Scharrelkids Fonds. Zo kan IVN Maasduinen het IVN Scharrelkids Smokkelaarspad realiseren. Het Scharrelkids Fonds helpt afdelingen ook met de financiering van de Natuuroudercursussen. Het IVN Regiofonds, met als doel de samenwerking tussen afdelingen te stimuleren, financierde in 2015 drie regionale cursussen. In 2015 is onderzocht hoe de huidige achterban tegenover Nalaten aan IVN staat. Onze conclusie is dat men het goed vindt als IVN zich gaat richten op Nalaten aan IVN. In 2016 gaan we een campagne uitwerken.


Lees meer
Steun van de Nationale
Postcode Loterij

Al sinds 1996 is IVN begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Met haar jaarlijkse bijdrage financieren we onder meer de ondersteuning van onze vrijwilligers. IVN ontving op het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij een bedrag van maar liefst € 1.350.000,-.

Extra bijdrage

‘Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan IVN jong en oud de natuur van dichtbij laten beleven’

IVN is ontzettend dankbaar voor dit prachtige bedrag. Daarnaast kregen we een extra bijdrage van € 1.970.450,- voor het project Grijs, Groen & Gelukkig. Met dit project bezorgt IVN tienduizenden ouderen een gezonde en gelukkige oude dag, door van zorgcentra groene en sociale leefomgevingen te maken.
Natuur van dichtbij beleven

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelen loterij van Nederland. Vijftig procent van de inleg van elk verkocht lot wordt verdeeld over goede doelen, werkzaam op het gebied van mens en natuur. IVN is een van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan IVN jong en oud de natuur van dichtbij laten beleven. Zonder de steun van de Postcode Loterij en haar deelnemers, kan IVN haar werk niet doen. Deelnemers, bedankt!


Lees meerPartners

Deel dit jaarverslag via
Check onze websiteColofon

Dit jaarverslag is een uitgave van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Postbus 20123
1000 HC Amsterdam

T
(020) 622 81 15
E
info@ivn.nl
W www.ivn.nl

Redactie

Rogier Jacobse
Erik Ackerman
Kirsten Dorrestijn

Fotografie

Rob Alving, Chantal Bekker, Aafke Brinkhuijsen, Junior Adviesbureau Harderwijk, Mariel Kolmschot, Robert Lagendij, Tamara Reijers, SvD Wetterskip, August Swietkowiak, ‘naar school’ door de makers van Ouders van Nu (Gezonde Schoolpleinen) en anderen.

Concept & realisatie

www.onlineblad.nl
Ruud Slagmolen
Len Blonk

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van IVN.
Scharrelkids

Speels de natuur ontdekken

Met Scharrelkids wil IVN kinderen van 4 tot 12 jaar op een speelse manier de natuur laten ontdekken. Dit is niet alleen leuk, maar ook goed voor kinderen, blijkt uit onderzoek. Het maakt ze creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Het Scharrelkids Fonds kende in 2015 zeven aanvragen toe, onder meer voor een natuurspeelplaats in Nieuwkoop, een Smokkelaarspad in Maasduinen en een Scharrelbak in Norg.

Lekker buiten scharrelen

Dankzij de twee Scharrelkids-campagnes, de IVN Slootjesdagen en de campagne Speuren naar Paddenstoelen groeide het bereik van de Scharrelkids-nieuwsbrief naar tienduizend lezers. Deze nieuwsbrief inspireert ouders en grootouders om de natuur thuis te ontdekken. In je eigen omgeving, zelfs in je eigen achtertuin, valt er immers genoeg te beleven. ‘Ik vind het belangrijk dat iemand op zijn jeugd terugkijkt en constateert: ik kon lekker in de modder spelen en waterdiertjes zoeken! In de hectiek van sport, school en tablets wordt de natuur weleens vergeten, terwijl ik er van overtuigd ben dat alle kinderen het heerlijk vinden om buiten te scharrelen’, zegt Maaike Erenstein van IVN Norg.

Scharrelkidsprijs

De Scharrelkidsprijs werd in 2015 in het leven geroepen om een innovatief en bijzonder initiatief te waarderen. En de winnaar is… IVN Norg! Uit het Juryrapport: ‘De jury is bijzonder enthousiast over de grote rol die IVN Norg aan de kinderen zelf geeft bij het ontwikkelen van activiteiten. Het buddyproject, waarbij 12-plussers worden benoemd tot junior jeugdbegeleider, is een mooie en veelbelovende innovatie. Norg levert tal van tips en tricks op voor andere IVN-afdelingen. Met de prachtige Scharrelkidswerkkar wordt bovendien een bijdrage geleverd aan de promotie van ‘buiten’ voor nog veel meer kinderen in Noord-Nederland.’


Bekijk het volgende project


Slootjesdagen

Van slootjessafari tot snorkeltocht

Tijdens de tweede editie van de IVN Slootjesdagen - Van slootjessafari tot snorkeltocht - op 13 en 14 juni 2015 liet IVN Nederland opnieuw beleven hoe bijzonder een gewone sloot is. Meer dan honderd afdelingen namen deel. Het aantal bezoekers, 9.600, was twee keer zoveel als verwacht. De Slootjesdagen leverden ruim tienduizend nieuwe IVN Slootjesexperts op, 3.750 gezinnen bestelden de zoekkaart waterdiertjes. ‘We hebben een geweldige middag gehad’, zegt bezoeker Claire van Houten. ‘Het mooiste vonden onze jongens het zoeken naar kriebelbeestjes in de sloot.’


Bekijk het volgende project


Najaarscampagne

Speuren naar Paddenstoelen

Spiegelen in het bos, heksensoepjes brouwen in de open lucht en gekroond worden tot herfstprins of -prinses. Van 13 september tot 11 november konden kinderen en ouders met loepjes, spiegeltjes en zoekkaarten ontdekken hoe mooi en magisch de herfst in Nederland is. Er vonden 106 paddenstoelenactiviteiten plaats, een verdubbeling van 2014. En er werden 15.000 paddenstoelexperts opgeleid. ‘Mijn eigen paddenstoelenexperts: wat hadden ze een plezier in het bos met jullie gidsje. Geen tablets, spelcomputers of ander luxe speelgoed. Alleen de pure natuur’, zegt bezoeker Tommy de Ruijter enthousiast.


Bekijk het volgende project


Naar buiten Donald Duck

Eerste exemplaren voor beste natuurbeschermers

In september kregen meer dan honderdduizend Zuid-Hollandse kinderen een ‘Naar buiten Donald Duck’. Deze speciale editie van het populaire stripblad laat kinderen en ouders zien dat de natuur leuk, dichtbij, gratis en makkelijk te bereiken is. Naast de Donald Duck zelf ontvingen scholen een poster met natuurtips en de leukste natuurgebieden van Zuid-Holland. De speciale Donald Duck is ontwikkeld vanuit het programma Groen doet goed. Met Groen doet goed-projecten wordt gezorgd dat kinderen vaker kunnen spelen in de natuur.


Jonge Woudlopersmedaille

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu overhandigde op 23 september de eerste exemplaren van deze thematische Donald Duck en een speciale Jonge Woudlopersmedaille aan de beste natuurbeschermers van Zuid-Holland. Twintig kinderen ontvingen deze eretitel, zoals Vera (8) die vrijwillig zwerfvuil opruimt en Filine (13) die een natuurspeurtocht in de stad maakte.


Bekijk het volgende project
Gezonde Schoolpleinen

Al spelend de natuur ontdekken

Tot eind 2016 helpt IVN samen met een aantal andere organisaties, waaronder Jantje Beton, zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein: een uitdagende, groene en rookvrije omgeving voor de leerlingen. Na de opening ondersteunt IVN de scholen met het ontwikkelen van een beheer- en onderhoudsplan en het verankeren van buitenlessen in het lesprogramma.

Niet meer bang voor vieze kleren

‘Vooraf was men bang vieze kleren te krijgen, een beperkt overzicht te hebben en verwachtte men meer valpartijen. Nu het plein er is, zijn ouders, leerkrachten en kinderen zo enthousiast dat het daar helemaal niet meer over gaat’, zegt Yvonne Achterkamp, ouder en initiatiefnemer van het Gezonde Schoolplein van OBS De Hagewinde in Wilp.

Met meer plezier spelen

De Koningin Emmaschool in Apeldoorn realiseerde in 2015 een Gezond Schoolplein met een waterpomp voor bouw- en graafwerk, boomstammen om op te klauteren, een moestuin, een klimbos en een tribune voor voorstellingen. Als het weer het toelaat, wordt het buitenlokaal gebruikt om voor te lezen, te tekenen, schilderen of rekenen. De Koningin Julianaschool in Culemborg is een school voor speciaal basisonderwijs. Directeur Marianne van der Schee merkt dat het spel door het nieuwe schoolplein gevarieerder is: ‘Er is initiatief en er ontstaat veel nieuw spel. Je ziet dat kinderen nu veel meer vanuit het ontdekken spelen, met meer plezier.’


In 2015 openden 22 scholen een Gezond Schoolplein en startten 38 scholen met de verbouwing. Op www.gezondeschool.nl kunnen mensen die aan de slag willen met een gezond schoolplein een gratis toolkit downloaden.

Conferentie

op 27 november 2015 organiseerde IVN Gelderland een conferentie over Gezonde Schoolpleinen, voor iedereen die bezig is met, of geïnteresseerd is in het groener maken van de schoolomgeving. De workshops boden de circa 65 deelnemers inspiratie en handvatten voor een eigen Gezond Schoolplein.


Lees meer

Bekijk het volgende project
Vernieuwde Schoolgids- en Natuuroudercursus

Duizend nieuwe IVN Natuurouders opleiden

In 2015 is de vernieuwde cursus IVN Schoolgids opgeleverd. Bovendien maakten we een start met het project IVN Natuurouders en met de in 2014 vernieuwde cursus IVN Natuurouders. Doel is in enkele jaren tijd duizend nieuwe IVN Natuurouders op te leiden die mede invulling kunnen geven aan het ‘buitenlokaal’ van het groeiende aantal scholen met een groen en gezond schoolplein.


Bekijk het volgende project


Jeugdbegeleiderscursus

Inspelen op groeiende vraag

In Leiden en omstreken bleek een groeiende vraag naar begeleiding voor natuuractiviteiten bij scholen, BSO, buurthuizen en publieksevenementen, bijvoorbeeld tijdens de Naar buiten!-dagen. Daarom zette IVN regio Leiden de cursus IVN Jeugdbegeleider op. Deelnemers leren over aanbieders van natuureducatie, locaties, doelgroepen, werkvormen en materialen. In 2015 liepen twee van deze cursussen, beide met zestien deelnemers.


Bekijk het volgende project


Scholenwerk

Natuureducatie aan
32 duizend leerlingen

IVN Drenthe continueerde in 2015 haar succesvolle ondersteuning op het gebied van NME voor leerkrachten uit het basisonderwijs. IVN Drenthe vertolkt de rol van verbinder binnen de succesvolle Drentse educatieve duurzaamheidnetwerken. Veertien gemeentelijke NME Scholennetwerken in 12 Drentse gemeenten werden ondersteund. Aan ruim 32 duizend leerlingen uit het basisonderwijs werd natuureducatie gegeven.


Bekijk het volgende project


GreenBattle@Brabant

Studenten helpen jongeren bij de natuur te betrekken

De GreenBattle is een wedstrijd voor HBO-studenten in Noord-Brabant, waarbij de studenten uitgedaagd worden concepten te ontwikkelen om meer jongeren bij de natuur te betrekken. De winnaar van de eerste editie was het concept ‘Nature Kings’, ontwikkeld door een team van studenten van de HAS, Fontys en NHTV. ‘Nature Kings’ is een soort Expeditie Robinson voor jongeren met diverse opdrachten waarin zij met en in de natuur aan de slag gaan. In oktober 2015 is het concept in pilotvorm uitgevoerd met een groep van ruim honderd eerstejaarsstudenten tijdens de introductieweek van de opleiding Toegepaste Biologie van de HAS Den Bosch.


Bekijk het volgende project


WoesteLand

Jongeren via de natuur bij elkaar brengen

WoesteLand is de landelijke jongerenorganisatie van IVN. Voor jongeren tussen 12-30 jaar organiseert WoesteLand zeven vakantieweken, vijf weekenden en één werkdag. Afgelopen jaar namen 240 jongeren deel aan de reguliere WoesteLand-activiteiten. WoesteLand was ook zichtbaar op evenementen en festivals. Daarnaast verzorgden we verschillende workshops. Verder organiseerde WoesteLand vier weekenden waarbij de organisatieontwikkeling en opleiding van vrijwilligers centraal stond. In 2015 rondden zes jonge vrijwilligers het opleidingstraject af.

Speciale academie

De WoesteLand Academie stelt duurzaamheidseducatie centraal, gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Bij de zes workshopdagen van de academie telden we 72 deelnemers, waarvan 21 IVN-leden. ‘Ik hoopte handvatten te krijgen voor het werken met jongeren’, zegt schaapherder Daphne van Zomeren en deelnemer aan de WoesteLand Academie. ‘En die kreeg ik! De oefeningen die we deden, gaven inzicht in hoe je een groep kunt enthousiasmeren. De verschillende leerstijlen en jongerentypes gaven mij meer inzicht in de puber en bovenal inspiratie om met deze leeftijdsgroep binnenkort het duin in te trekken.’


Meer over WoesteLand

Meer over WoesteLand Academie

like WoesteLand op Facebook


Bekijk het volgende project


EnergyXploreLab

Scholieren adviseren over duurzame toepassingen

EnergyXploreLab biedt docenten kant-en-klare opdrachten over het thema energie. In 2015 werkte IVN samen met 280 scholieren van drie Technasia in de provincie Utrecht. Deze scholieren gingen onder begeleiding van IVN aan de slag met een echte adviesopdracht voor de Van der Hoeven Kliniek. De scholieren adviseerden over duurzame toepassingen. In 2016 gaat de Van der Hoeven Kliniek mede dankzij het advies van de scholieren aan de slag met het inkopen van zonneboilers en zonnepanelen. Dit project werd mogelijk gemaakt door het programma Duurzaam Door van de Provincie Utrecht.


Bekijk het volgende project


Jeugd Water Congres

Muskusratten, plastic soep en meer

Ruim driehonderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de drie noordelijke provincies namen deel aan het Jeugd Water Congres. Er is zoveel animo van scholen dat IVN zowel in Assen als in Lemmen een Water Congres organiseert. Jongeren volgen workshops over het vangen van muskusratten, over plastic soep of over de optimale condities voor visrijk water. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag met een wateropdracht. Hoe ziet de dijk van de toekomst er uit? Wat is de waterkwaliteit in de omgeving van mijn school en hoe kan die verbeterd worden? Leerlingen bedenken slimme of creatieve oplossingen voor watervraagstukken en presenteren hun ideeën aan experts van het waterschap of de provincie.


Bekijk het volgende project


Groen doet goed

Stadskinderen de natuur laten beleven

‘Kinderen - en hun ouders - in de stad staan te ver af van de natuur en het natuurbeleid’, zei gedeputeerde Bart Krol tijdens de startconferentie, januari 2015, van Groen doet goed in de provincie Utrecht. In Zuid-Holland bereikt IVN met dit programma al meer dan dertigduizend kinderen. Dat succes wil IVN in de provincie Utrecht uitbouwen. Zes gemeenten werkten afgelopen jaar samen met talloze partners aan een uitvoeringsprogramma om de komende vier jaar zoveel mogelijk kinderen (4-12 jaar) uit grote steden de natuur te laten beleven.


Lees meer over Groen doet goed

Bekijk het volgende project


Jaar van de Bodem

In de bodem rond de school duiken

In Zeeland verzorgde IVN de natuureducatie rond het Jaar van de Bodem, voor de provincie Zeeland een belangrijk thema. Voor het basisonderwijs ontwikkelden we het lespakket ‘Ondersteboven van de Zeeuwse Bodem’, waarmee kinderen letterlijk in de bodem rond de school duiken. Daarnaast organiseerde IVN samen met NME-centra bijeenkomsten voor Natuurouders. Meer dan tachtig Natuurouders maakten kennis met de Zeeuwse bodem en met het lespakket. Tijdens twee nascholingsbijeenkomsten leerden 51 IVN Natuurgidsen meer over de Zeeuwse bodem.

Nationale Modderdag

De Nationale Modderdag werd gevierd met ‘Scharrelkids modderen aan’-activiteiten, die IVN samen met NME-centra, Provincie en Staatsbosbeheer op vier plaatsen in Zeeland organiseerde. Ondanks de hittegolf kwamen ruim tweehonderd kinderen en volwassenen op de activiteiten af.

Op Gelderse Bodem

IVN Arnhem was een van de kartrekkers van het Jaar van de Bodem. De afdeling zette de campagnewebsite www.opgeldersebodem.nl op met aankondigingen van activiteiten, blogs en een kennisgedeelte.


Bekijk het volgende project


IVN’s Jongeren Adviesbureau

Leerlingen betrekken bij ontwikkeling eigen leefomgeving

In de Hattemerpoort, in het noorden van Gelderland, wordt gewerkt aan gebiedsontwikkeling. In opdracht van de provincie betrekt IVN Gelderland omwonenden. Hierbij zijn jongeren, als toekomstige gebruikers van het gebied, een belangrijke doelgroep. Zij hebben vaak frisse ideeën. Met IVN’s Jongeren Adviesbureau werden middelbare scholieren uit Heerde uitgedaagd om een eigen toekomstplan voor Hattemerpoort te maken.

Restaurant met eigen moestuin

Om goed te kunnen adviseren, gingen de leerlingen in gesprek met een panel van deskundigen van de dorpsraad, de gemeente, het waterschap, de provincie en de gebiedsregisseur. Ook werden de wensen van omwonenden en lokale ondernemers geïnventariseerd. Zo’n honderd leerlingen presenteerden in april 2015 hun toekomstplannen. Een van de creatieve ideeën: het aanleggen van een nieuw eiland met daarop een restaurant met eigen moestuin, voor fietsers en kanoërs. De opdrachtgever ontving de plannen met veel enthousiasme. Ook gedeputeerde Annemieke Traag is erg positief over dit project. “Prachtig om de leerlingen te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.”


Bekijk het volgende project


Gastheer van het Landschap

Belangrijke schakel tussen natuur en bezoekers

IVN ziet recreatieondernemers als dé schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Daarom leiden wij binnen de cursus IVN Gastheer van het Landschap horeca- en recreatieondernemers op tot gastheren van het gebied waar zij werken. Als gastheer vertellen zij recreanten alles over de mooiste plekjes en cultuurhistorie van het gebied. Zodoende beleven gasten de omgeving optimaal en verrijkt het hun verblijf of bezoek aan het gebied.

Nieuwe naam en huisstijl

In 2015 organiseerde IVN tenminste achttien cursussen IVN Gastheer van het Landschap en 27 terugkomdagen voor de gastheren. Inmiddels zijn 2.012 ondernemers opgeleid tot IVN Gastheer van het Landschap. We hebben gekozen voor een nieuwe naam: IVN Gastheer van het Landschap. Er is een huisstijl ontwikkeld, en deze is doorgevoerd in producten als de cursusklapper, sjablonen, gevelbordjes, certificaten en tabbladen. Ook is er een website in de nieuwe huisstijl opgeleverd.


Lees meer

Bekijk het volgende project


Regionale invulling Gastheer van het Landschap

Grote belangstellingen voor cursusdagen

Ambassadeurs van Nationaal Landschap

In het verslagjaar organiseerde IVN Overijssel, samen met IJsseldelta Marketing, twee cursussen Ambassadeurs van de IJsseldelta. De animo voor de cursus was zo groot (32 deelnemers) dat is besloten twee cursussen tegelijk te geven. De cursus bestond uit drie cursusdagdelen, een afrondende velddag en een gezamenlijke tweede netwerkbijeenkomst.Gastheren in de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta werd in één jaar bijna vijftig gastheren rijker: in de Waterpoort en in Nationaal Park Oosterschelde. Begin 2015 rondden twintig recreatieondernemers de cursus Gastheer van Nationaal Park Oosterschelde af. Later in het jaar startte de cursus voor havenmeesters in hetzelfde gebied. Belangrijke gastheren, want de havens zijn dé poorten naar het beleven van de Oosterschelde.


Exclusieve filmvertoning

Wim Fokker, havenmeester in Zierikzee, gaf aan: ‘Een leuke cursus! Veel mooie plekjes gezien en leuk om een keer mijn collega-havenmeesters te ontmoeten!’ In het najaar organiseerde IVN twee netwerk- en inspiratiebijeenkomsten rondom de film ‘Holland, Natuur in de Delta’, met een bioscoopvertoning exclusief voor de gastheren.


Bekijk het volgende projectIVN en Nationale parken

Spil rond communicatie en educatie

IVN heeft de opdracht van het Ministerie van Economische Zaken om de coördinatie te verzorgen van de communicatie en educatie in negentien van de twintig Nationale Parken in Nederland. Van een meerjarenplan, onderwijsprogramma’s en informatiekranten tot communicatie- en participatietrajecten, bewonersavonden en natuurrecreatieve evenementen.


Bekijk het volgende projectGrijs, Groen & Gelukkig

Zorginstellingen fysiek vergroenen

Met de extra toekenning van de Nationale Postcode Loterij voor Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN de komende drie jaar honderd zorginstellingen vergroenen en tienduizend ouderen een gelukkige en gezonde oude dag bezorgen. Dit doen we door de omgeving rond zorginstellingen fysiek te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht.

Zinvolle dagbesteding

Het jaar 2015 was een voorbereidend jaar waarin we ons verdiepten in de behoeften van de zorg. Uit gesprekken blijkt een sterke vraag naar zinvolle dagbesteding. We gingen de samenwerking aan met partners als Actiz en online community NED7. Stichting Hervormd Centrum Pennemes te Zaandam fungeert als koploper van Grijs, Groen & Gelukkig en dient als visitekaartje en showroom voor toekomstige koplopers. In de maand na de lancering van Grijs, Groen & Gelukkig toonden circa honderd zorgcentra interesse voor het project.

Getoetst door onderzoek

Verschillende zorgproducten van IVN helpen ouderen de natuur te beleven, zoals de Natuurkoffer, de Tuinkaart en IVN Biowalking. Ook ontwikkelden we recent de Groene Dagbestedingskalender. Per interventie wordt in samenwerking met Nederlandse universiteiten een onderzoekslijn uitgezet.


Grijs, Groen & Gelukkig geldt voor IVN als de start van een duurzame samenwerking met de zorgsector. Ons doel is om de groene dagbesteding te introduceren als nieuwe standaard binnen de zorgbranche.


Bekijk Grijs, Groen & Gelukkig in RTL’s Koffietijd

Biowalking

Diabetici gaan samen wandelen

Speciaal voor diabetici organiseert IVN Biowalks: een maandelijkse groepswandeling van zo’n vijf kilometer, onder begeleiding van een diabetesdeskundige en een IVN-gids. De afgelopen jaren zijn steeds meer IVN-afdelingen gaan Biowalken. In 2015 vonden in vijf regio’s 87 Biowalks plaats en bereikten we 425 mensen. In veertien regio’s is Biowalking in oprichting.

Biowalking De Maasduinen

In Nationaal Park De Maasduinen vonden in 2015 tien Biowalks plaats met gemiddeld zo’n zestig deelnemers per keer. ‘De effecten op de deelnemers waren meer dan bemoedigend’, zegt Hans Peter Jung, huisarts groepspraktijk Afferden. ‘Effecten zijn lagere waarden, gewichtsverlies, minder medicatiegebruik, meer inzicht in de eigen ziekte, lotgenotencontact en - onvoorzien - een significante verbetering in een aantal zingevingsaspecten.’


Lees meer

Bekijk het volgende project
Bewegen in het Groen

Ontspannen en actief zijn in de natuur

IVN is sinds 2014 mede-initiator van ‘Bewegen in het Groen’. Op vijf locaties worden mensen betrokken bij groen en natuur door daar te gaan bewegen. IVN Zuid-Holland is trekker en coördinator in het Leidse Polderpark Cronesteyn. Tal van activiteiten zijn georganiseerd om hier mensen te laten bewegen. Er werden onder meer twee speciale Beweeg- en Beleef Cronesteyn Weken georganiseerd, met medewerking van lokale initiatiefnemers, van mindfulness en tai chi tot IVN Scharrelkids.

Op je gezondheid

In samenwerking met de Diabetes Vereniging organiseerde IVN Leiden diverse IVN Biowalks en richtte ze in het verslagjaar naar aanleiding van de ervaringen de werkgroep ‘Op je gezondheid’ op. Deze werkgroep organiseert nu ook Biowalks voor andere doelgroepen.Bekijk het volgende project
Herstelpakketjes en Natuurontdekker

Natuurbeleving helend tijdens en na ziekenhuisopname

In het kader van het Groen doet Goed-programma in Zuid Holland is er een samenwerking ontstaan met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Het doel van Groen doet Goed is kinderen en gezinnen te (ver)leiden vaker de natuur in de directe leefomgeving in te trekken. Juist voor kinderen die met ziekenhuisbezoek te maken hebben, kan natuurbeleving helend werken.

Herstelpakketjes

In 2014-2015 zijn meer dan vijfhonderd, door IVN ontwikkelde, ‘herstelpakketjes’ uitgereikt aan kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen of een bezoek hebben gebracht aan een polikliniek. Deze pakketjes bevatten onder meer zoekkaarten, klein natuuronderzoeksgereedschap en natuurkaarten van de omgeving.

De Natuurontdekker

Voor de kinderafdeling van het ziekenhuis is in 2015 een natuurkast ontwikkeld: de IVN Natuurontdekker. Door middel van belevingscassettes met verschillende natuurthema’s worden kinderen gestimuleerd de natuur dichtbij te ontdekken. Je kunt de cassettes in het ziekenhuisbed op schoot nemen. Ze leiden de kinderen af naar de natuur dichtbij en stimuleren hen ná de ziekenhuisopname de natuur in de directe leefomgeving te onderzoeken. De effecten van de Natuurontdekker worden door een monitoringsprogramma van de VU gevolgd. Verder is samen met diverse andere partijen het kennisnetwerk Groene Gezonde Ziekenhuizen opgestart. IVN treedt daarvoor als coördinator op en organiseert de komende jaren de netwerkbijeenkomsten.


Check Groene Gezonde Ziekenhuizen

Bekijk het volgende project
Natuurdagen in de Biesbosch

Mantelzorgers ervaren helende werking van de natuur

IVN Brabant organiseerde in 2015 twee Natuurdagen voor mantelzorgers in Nationaal Park de Biesbosch. Onder het motto ‘Bijtanken in de natuur’ kwamen gedurende twee middagen ruim 120 deelnemers bij elkaar. De middagen stonden in het teken van ontspanning en ontmoeting in het groen. IVN had een activiteitentocht voorbereid waarin natuurbeleving op een speelse wijze gekoppeld werd aan de zorgtaak van mantelzorgers. Naast een ontspannende middag was het doel om mantelzorgers de (helende) werking van de natuur te laten ervaren en een perspectief te bieden hoe zij de natuur in hun zorgtaak kunnen betrekken.Bekijk het volgende project
Groen Dichterbij

Groene Duim voor buurtinitiatieven

Op dinsdagavond 1 september 2015 organiseerde IVN Gelderland, in samenwerking met de Gemeente Zutphen, de bijeenkomst Groen Dichterbij Zutphen. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Groen Dichterbij Zomertour, een reeks informatieve en inspirerende bijeenkomsten voor mensen die betrokken zijn bij een groen buurtproject of er één willen starten.

Primeur voor Gelderland

Drie buurtinitiatieven ontvingen op diezelfde dag een IVN Groene Duim, uit handen van wethouder Coby Pennings. De Groene Duim is een door IVN in het leven geroepen onderscheiding voor mensen die zich extra verdienstelijk maken om groene buurtprojecten tot een succes te maken. De uitreiking in Zutphen was een primeur. Het ging om de eerste Groene Duimen die in Gelderland zijn uitgereikt.

Groen in de genen

Wethouder Coby Pennings was verheugd om de IVN Groene Duimen aan de groene vrijwilligers uit te reiken. Zij benadrukte het belang van groene buurtprojecten voor de gemeente Zutphen: “Groen zit in mijn portefeuille als wethouder en in mijn genen. Groen verbindt, het brengt mensen bij elkaar. Als wethouder van de groene gemeente Zutphen ben ik daarom trots om deze primeur in Gelderland te hebben.”


Meer info over Groen Dichterbij

Lees meer

Bekijk het volgende project
Dialoogdag

Inspiratie voor natuurvrijwilligers

Woensdag 17 juni organiseerde IVN Noord-Holland, in opdracht van de Provincie Noord-Holland de Dialoogdag, een festival voor iedereen die actief is in het groen. Ruim 170 natuurvrijwilligers lieten zich tijdens de Dialoogdag in de Amsterdamse Tolhuistuin inspireren. Ook werd de Eerste Hulp bij Groen Prijs 2015 uitgereikt, en wel aan de Tuinwerkgroep Abdij Egmond. De werkgroep kreeg de prijs voor het inrichten van een natuurlijke oever van de duinsloot in de abdijtuin.


Bekijk het volgende project
EnergieFabriek

Alles over duurzame energieopwekking

De Flevolandse EnergieFabriek (FEF) is een uniek informatiecentrum over duurzame energieopwekking in Flevoland, midden tussen windturbines, zonnepanelen, algenvijvers en biomassa-installaties voor groene stroom. In 2015 heeft IVN Flevoland weer diverse groepen ontvangen, in totaal zo’n tweehonderd leerlingen en circa 75 volwassenen. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is in 2015 nieuw educatief materiaal ontwikkeld. Ook zijn er weer gidsen opgeleid die alle technische workshops hebben gevolgd over de windturbine, biovergister, de algenkweek en over veiligheid op het terrein.


Bekijk het volgende project
Groene academie

Alle natuurcursussen in de provincie centraal

De Groene academie biedt sinds een jaar alle inspirerende natuurcursussen in Noord-Holland op één website. De terreinbeherende en natuurorganisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Op 27 maart 2015 ging de website online en op 1 februari 2016 zijn er al 295 cursussen aangeboden.Meer over de Groene academie

Bekijk het volgende project
Groene Helden Stimuleringsprijs

Ondernemers beloond voor groen denken en doen

IVN Limburg reikte samen met andere organisaties de ‘Groene Helden Stimuleringsprijs’ uit aan tien duurzame MKB-ondernemingen van twee of meer ondernemers die samenwerking zoeken met bijvoorbeeld instanties voor natuurbeheer, onderwijs of de lokale bevolking. Uit 36 ondernemers koos een jury tien inzendingen die hun initiatief mochten pitchen tijdens de slotavond. Naast een speldje en gevelbordje voor het bedrijf en een vermelding in Dagblad De Limburger konden de winnaars ook mooie geldbedragen winnen. De bedrijven kunnen met de prijs aantonen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen beloond wordt en dat zij dit belangrijk vinden.


Bekijk het volgende project
Groene Loper

Uitnodigende fiets- en wandelroutes

IVN rolt De Groene Loper uit en legt daarmee de verbinding tussen stad en platteland. De Groene Loper stimuleert en ondersteunt groene initiatieven van bewoners en ondernemers. Door deze initiatieven beleefbaar te maken en met elkaar te verbinden, ontstaat een levende fiets- of wandelroute die uitnodigt om naar buiten te gaan.

Groene Loper De Maashorst

In de schil rondom natuurgebied De Maashorst zijn zeven Groene Lopers uitgerold. De verschillende buurtinitiatieven vormen de groene stapstenen van de stad naar het buitengebied. Naast een netwerkplatform voor betrokken bewoners en ondernemers biedt de Groene Loper ook financiële ondersteuning voor de beste initiatieven in de vorm van vouchers ter waarde van € 750,-. Maar liefst 37 initiatieven vroegen een voucher aan. In 2015 zijn er op zeven plaatsen in de Maashorst huiskamersessies georganiseerd: inloopavonden waar bezoekers zich in huiskamersfeer konden laten inspireren over wat zij zelf kunnen doen of hoe ze financiering kunnen aanvragen.

Groene Loper Deventer

In Deventer verbindt de Groene Loper bestaande buurtinitiatieven in het groen, en maakt deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Groene Loper Deventer organiseert workshops en excursies, stimuleert uitwisseling van ervaringen en stelt vouchers beschikbaar.


Bekijk het volgende project
Eerste Kleine Wildernis Zaandam

Zeshonderd jonge bomen stimuleren biodiversiteit

IVN, de gemeente Zaanstad, het Zaans Natuur & Milieu Centrum en de lokale boomexpert Loek Vlaanderen werkten in 2015 samen aan de realisatie van de eerste Kleine Wildernis van Nederland. Begin december werd dit bos aangeplant in het Darwinpark in Zaandam. Samen met zestig kinderen van twee scholen plantten we op deze dag zeshonderd jonge, inheemse boompjes. De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma, die over de hele wereld ‘Tiny Forest’ aanlegt, hielp ons bij de aanleg ervan. Het is spannend of deze methode van bosbouw ook in Nederland gaat werken. Samen met Alterra monitoren we de groei van dit minibos. Een Kleine Wildernis stimuleert biodiversiteit, vergroot de waterberging en verbetert de luchtkwaliteit in de stad.Lees meer

Bekijk het volgende project
Natuurtocht met vluchtelingen

‘Laat de deelnemers vooral dingen doen’

Als maatschappelijke organisatie voelt IVN zich betrokken bij een van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment: de vluchtelingencrisis. Op veel plaatsen zijn afdelingen spontaan gestart met activiteiten: wandelingen, vrijwillig natuurbeheer en kinderactiviteiten. Vrijwilligster Marieke Zoetelief van IVN Vecht en Plassengebied organiseerde vier keer een natuurtocht met vluchtelingen. Uit ervaring zegt ze: ‘Niet te veel vertellen, laat de deelnemers vooral dingen doen.’ De ervaringen worden landelijk verzameld.


Bekijk het volgende project
Rapport Voedselbossen

Bijdragen aan visiedocument

IVN Flevoland schreef in 2015 mee aan het visiedocument ‘Natuur als voeding voor mens en natuur - Een visie op eetbare natuur in Flevoland’. Deze visie is bestemd voor overheden, onderwijsinstellingen en alle initiatiefnemers die in de praktijk bezig zijn of aan de slag willen gaan met eetbare natuur in Flevoland. Het rapport bevat veel praktische handvatten en aanbevelingen om eetbare natuur in onze leefomgeving in te passen.


Bekijk het volgende project
Schone Rivieren

Zwerfvuil aanpakken en plastic soep voorkomen

Schone Maas is een samenwerkingsverband van organisaties en overheden die zich inzetten om zwerfvuil langs de Maas aan te pakken. Daarmee voorkomen zij actief de aangroei van plastic soep in zee. Naast het genereren van aandacht voor dit probleem, leidt Schone Maas tot aanpassing van lokaal en landelijk beleid en samenwerking rondom dit duurzaamheidsthema.

Zevenduizend uur

In Limburg namen dertien gemeenten deel met 93 trajecten. De 2.325 vrijwilligers staken daar zevenduizend uur in. Gemiddeld liep elke vrijwilliger drie uur langs de Maas. Met elkaar verzamelden ze 1.860 zakken zwerfvuil van zestig liter. Zo werd 140 kilometer Maasoever schoongemaakt.

1.400 kilo zwerfvuil

In Brabant startte dit opschoonproject in zes gemeenten, waarbij honderd mensen 1.400 kilo zwerfvuil opruimden. Op tien tracés werden zo’n vijftien à twintig volle huisvuilzakken afgevoerd.

Waal opschonen en beleven

IVN Gelderland vertaalde in 2015 het succesvolle project Schone Maas naar Schone en Beleefbare Waal. Op 14 maart gaf gedeputeerde Josan Meijers het startschot voor opruimacties langs de rivier. In de weken daarna ruimden zevenhonderd vrijwillige Waaljutters in negen Gelderse gemeenten de uiterwaarden op. In totaal is 15 duizend kilo zwerfafval opgeruimd, en 100 kilometer Waaloever schoongemaakt.

In schoon gebied genieten

Daarna konden omwonenden en Waaljutters er genieten van belevingsactiviteiten die door de plaatselijke IVN-afdelingen, NME-centra en bezoekerscentra werden georganiseerd. Het project Schone en Beleefbare Waal wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en negen gemeenten langs de Waal.Lees meer over de Waaljutters

Bekijk het volgende project
Kolkenproject

Bestaande kolken herkenbaar maken en herstellen

In de voorbijgaande eeuwen brak de dijk van de Dollard in Noordoost-Groningen veelvuldig door. Het woelige water spoelde een diep gat uit. Nadat de nieuwe dijk er gemakshalve omheen werd gelegd bleef er een kolk over. In het landschap liggen tegenwoordig nog 27 kolken, de meeste overwoekerd, slecht toegankelijk en vaak onherkenbaar.

Weer zichtbaar maken

Werkgroep Oldambt van IVN-afdeling Bellingwedde startte een project om de bestaande kolken te inventariseren, herkenbaar te maken en waar mogelijk te herstellen. Zo willen de vrijwilligers de biodiversiteit verbeteren en deze historische elementen weer zichtbaar maken in het landschap.


Bekijk het volgende project
Jelle de Jong, algemeen directeur IVN

‘Contact met de natuur verhoogt de kwaliteit van leven’

‘Met veel inspiratie gaven we afgelopen jaar invulling aan de missie van IVN: natuur in de harten van mensen brengen. Kinderen blijven de belangrijkste doelgroep voor IVN. Door ze op het juiste moment te raken met de natuur, bereiken we een levenslang effect. Daarnaast richten we ons op de natuur in de directe leefomgeving van mensen: in hun tuin, in de wijk, op het schoolplein en uiteindelijk zelfs in het verzorgingstehuis. Een derde pijler waar we ons op richten is het verbinden van natuur met welzijn en gezondheid. Regelmatig contact met de natuur werkt niet alleen preventief, het kan ook herstel bevorderen en het verhoogt de kwaliteit van leven. Ten slotte hopen we mensen te prikkelen ook de natuur buiten hun directe leefomgeving op te zoeken door te recreëren in de topnatuur die ons land te bieden heeft.’

Voor jong en oud

Onze activiteiten vinden plaats door middel van een hechte samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. De Slootjesdagen in juni 2015 waren daar een mooi voorbeeld van. Meer dan honderd afdelingen deden hieraan mee en we

‘We prikkelen mensen te recreëren in de topnatuur in ons land’

bereikten zo’n tienduizend bezoekers. Gedurende het hele jaar lieten we bijna een half miljoen mensen de natuur beleven. IVN richt zich op jong en oud. In samenwerking met Jantje Beton en het Centrum voor Gezond Leven realiseerden we zeventig ‘gezonde groene schoolpleinen’. Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig dat we in 2015 lanceerden, bieden we voor tienduizend ouderen een groene dagbesteding, wat bijdraagt aan het cliëntwelzijn.’

Samenwerking verdiepen

‘IVN werkt graag samen met partners. Zo verdiepen we de samenwerking met de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De fusie met Veldwerk Nederland versterkt onze missie op het gebied van kind en natuur.


Dit alles deden we ook in 2015 weer met een gezonde organisatie, met een positief financieel resultaat en een groeiend ledental. Afgelopen jaar mochten we weer duizend nieuwe leden verwelkomen. In 2016 hopen we op deze voet door te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in!’Lees het voorwoord van Kees de Ruiter
Kees de Ruiter, bestuursvoorzitter IVN

‘Komen mensen niet bij de natuur, dan brengen we natuur bij hen’

‘IVN haakt steeds beter in op allerlei actuele en maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit onze lokale afdelingen en op landelijk niveau zijn talloze initiatieven voor bijzondere doelgroepen ontplooid. Denk aan kennismaking met de Nederlandse natuur voor vluchtelingen, aan een speciaal natuurbelevingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking in IVN Norg en aan het inspelen op de vergrijzing en gezondheid binnen ons programma Grijs, Groen & Gelukkig. De aansluiting bij het Jaar van de Bodem door IVN Arnhem is nog zo’n voorbeeld.’

‘We haken steeds beter aan op actuele ontwikkelingen’

Liefde voor natuur aanbieden

‘Als organisatie spelen we in op behoeftes van kinderen - en hun ouders - door dicht bij huis liefde voor de natuur aan te bieden. Een mooi initiatief wat dit betreft is de Turegluur, een voormalige vogelkijkhut die werd omgetoverd tot IVN-promotiekar voor Friesland met het idee: als de natuur niet bij de mensen is, dan brengen we de natuur bij de mensen.’

Lees het voorwoord van Jelle de Jong