Financiën

In 2015 is opnieuw een positief resultaat gerealiseerd. De totale baten zijn in 2015 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014, en het resultaat is ten opzichte van 2014 toegenomen.

Van de totale lasten is in 2015 circa 95% aan de doelstelling besteed. De kosten van de algemene bedrijfsvoering bedroegen € 0,4 miljoen en zijn net als in de achterliggende jaren ten opzichte van het voorgaande jaar zowel nominaal als procentueel gedaald. Met een percentage van 3,9% zijn deze ruim binnen de gestelde norm van 6% gebleven.

In 2015 kon door het positieve exploitatiesaldo van € 325.000 de continuïteitsreserve verder worden verhoogd. Zowel die van de stichting, met € 271.000, als de reserve van de vereniging, met € 54.000, konden in 2015 verder groeien richting het beoogde niveau van 33% van de personeelskosten. Op geconsolideerd niveau bedraagt de continuïteitsreserve eind 2015 circa 26% van de personeelskosten.

De verwachting voor 2016 is een verdere stijging van de baten door de samenvoeging van IVN met Veldwerk Nederland. Verder lukt het in toenemende mate om andere inkomstenbronnen voor de projecten te vinden. De lasten zullen in 2016 in overeenstemming met de verwachte groei toenemen, volgens de begroting zal er over 2016 een positief resultaat worden gerealiseerd.


Download Jaarrekening 2015 als pdf

Kerncijfers Balans Baten en lasten Lastenverdeling


Kerncijfers


Balans


Geconsolideerde balans per 31 december 2015


Baten en lasten


Geconsolideerde staat van baten en lasten 2015


Lastenverdeling


Toelichtig lastenverdeling


Terug